Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Aşağıdakı məlumat 31 dekabr 20X7-ci il tarixinə fərdi sahibkar, Anara aiddir.

İlin sonuna mal-material - $17,600
İlin əvvəlinə mal-material - $14,800
Alışlar - $109,200
İdxal daşınması - $3,700
İl üzrə satışların maya dəyəri nə qədərdir?

106,400$

115,700$

110,100$

112,000$